BAN LĂNH ĐẠO CÔNG TY

THỦY ĐIỆN MAI CHÂU

 

Ông : LÊ TRƯỜNG THỦY

Chức vụ : CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Tốt nghiệp: Tiến sỹ Ngôn ngữ tại Cộng Ḥa Liên Bang Nga

 

Ông : ĐỖ HỮU CHUNG

Chức vụ : PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế tại Liên bang Nga

 

Bà : TỪ THỊ LOAN

Chức vụ : ỦY VIÊN HĐQT

Tốt nghiệp: Tiến sỹ Văn học tại Công Ḥa Liên Bang Nga

 

Bà : TƯỜNG THỊ DUNG

Chức vụ : ỦY VIÊN HĐQT

Tốt nghiệp: Đại học sư phạm Hà Nội.

 

Ông : PHAN TUẤN

Chức vụ : ỦY VIÊN HĐQT

Tốt nghiệp: Đại học quân sự Minsk, Liên bang Nga, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học tổng hợp Nam California, USA.